رمز خودرا فراموش کردم
عضویت و کارت عضو
درخواست عضويت
بررسی وضعیت کارت
اخبار و اطلاع رسانی
آئين نامه اجرايي و ضوابط استفاده از مجموعه آبي شهيد شادي فر دانشگاه علوم پزشکي مشهد
1- مجموعه آبي شهيد شادي فر وابسته به مديريت تربيت بدني دانشگاه علوم پزشکي مشهد شامل: استخر بزرگسالان و کودکان، جکوزي، سونا(خشک و بخار)، رختکن، سالن بدنسازي، نمازخانه، محوطه پذيرش و امور اداري مي باشد.
2- استفاده از مجموعه آبي صرفا در روزهاي زوج و جمعه ها جهت آقايان و در روزهاي فرد جهت بانوان مجاز مي باشد.
3- استفاده از مجموعه آبي صرفا جهت اعضاء(داراي کارت عضويت) مجاز بوده و هر کدام از اعضاء فقط مجاز به همراه آوردن دو نفر به عنوان ميهمان خواهند بود.
4- به همراه داشتن کارت عضويت جهت استفاده از مجموعه آبي با رعايت مبلغ حدقل شار مورد نياز ، الزامي بوده و مجموعه از پذيرش افراد فاقد کارت عضويت و شرايط ميهماني، معذور مي باشد.
5- صدور کارت عضويت المثني صرفا براي يک نوبت امکان پذير خواهد بود.
6- در صورت هرگونه سوء استفاده از کارت عضويت اين کارت ضبط و ابطال خواهد گرديد و از صدور مجدد کارت عضويت خودداري به عمل خواهد آمد و بديهي است ، مسئوليت ناشي از عواقب قانوني به عهده صاحب کارت بوده و مجموعه آبي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
7- رعايت استفاده در شيفت هاي (کارکنان، دانشجويان و اعضاء هيات علمي) الزامي بوده و در موارد استثناء با هماهنگي و موافقت مدير مجموعه امکانپذير خواهد بود.
8- توجه و رعايت تابلوهاي اعلامي و هشداري نصب شده در مجموعه آبي ، براي تمامي استفاده کنندگان الزامي مي باشد.
9- رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي در مجموعه آبي الزامي مي باشد.
10- رعايت نظم و احترام به حقوق ديگران در مجموعه آبي الزامي مي باشد.
11- رعايت مسائل بهداشت فردي براي کليه استفاده کنندگان از مجموعه آبي الزامي مي باشد.
12- رعايت نظافت در مجموعه آبي الزامي است.
13- استعمال دخانيات در مجموعه پرديس (محوطه پيرامون) و مجموعه آبي ممنوع مي باشد.
14- استفاده از هرگونه مواد آرايشي و شيميايي براي استفاده کنندگان از مجموعه آبي ممنوع مي باشد.
15- مجموعه از پذيرش افراد داراي خالکوبي منقش به نقشهاي خارج از عرف جامعه و شرع اسلام معذور مي باشد.
16- به همراه داشتن مواد خوراکي و آشاميدني در مجموعه آبي ممنوع مي باشد.
17- به همراه داشتن موبايل و تصوير برداري و استفاده از هرگونه وسايل فيلمبرداري در مجموعه آبي ممنوع مي باشد.(شيفت بانوان)
18- استفاده افرادي که داراي بيماري هاي پوستي ، تنفسي و گوارشي مي باشند از مجموعه آبي ممنوع است.
19- حضور افرادي که داراي بيماري هاي صرع، مفصلي و بطور کلي کسانيکه داراي محدوديت حرکتي مي باشند. در مجموعه آبي، منوط به داشتن همراه و مراقب بوده و حين استفاده از استخر مي بايست نزديکترين ناجي غريق به محدوده شنا را از وضعيت بيماري خود مطلع نمايند.
20- جهت استفاده از استخر، مايو مخصوص شنا الزامي مي باشد.(بانوان مايو يک تيکه و مناسب)
21- قبل از ورود به استخر، سونا ، جکوزي، دوش گرفتن الزامي مي باشد.
22- قبل از ورود به استخر و جکوزي، استفاده از حوضچه و قراردادن پاها در آن به مدت حداقل يک دقيقه الزامي مي باشد.
23- اعمال هرگونه حرکات غير متعارف و رفتارهائيکه موجب سلب آرامش و امنيت ديگران در مجموعه آبي گردد، ممنوع مي باشد.
24- شوخي کردن (هل دادن، کشتي گرفتن، زير آب نگه داشتن ....)، دويدن پيرامون استخر، اجراي حرکات آکروباتيک، شيرجه زدن در قسمت کم عمق ، داد و فرياد، به کار بردن الفاظ ناشايست و ... در مجموعه آبي ممنوع مي باشد.
25- شنا کردن در طول استخر ممنوع مي باشد.
26- ورود افراد مبتدي به داخل قسمت عميق و نيمه عميق استخر ممنوع است.
27- پريدن و شيرجه زدن در جکوزي ممنوع مي باشد.
28- استفاده کودکان از استخر بزرگسالان و استفاده بزرگسالان از استخر کودکان ممنوع مي باشد.
29- استفاده کودکان از سونا و جکوزي ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت مسئوليت عواقب ناشي از آن به عهده والدين آنها خواهد بود.
30- مراقبت از کودکان و رعايت مقررات مجموعه آبي از سوي کودکان به عهده والدين ايشان خواهد بود.
31- رعايت تذکرات اعلامي از سوي ناجيان غريق مجموعه آبي الزامي بوده و در صورت عدم رعايت منجربه لغو عضويت در مجموعه آبي خواهد گرديد.
32- در صورت اعلام عوامل اجرايي مجموعه آبي مبني بر اتمام وقت، استفاده کنندگان ملزم به خروج به موقع از محوطه استخر و سونا و جکوزي و سالن بدنسازي مجموعه خواهند بود.
33- هرگونه رفتار نامناسب و توهين آميز نسبت به عوامل اجرايي مجموعه آبي ممنوع مي باشد.
34- در صورت بروز هرگونه خسارت به اموال مجموعه آبي (تجهيزات ، تاسيسات ،...) مسئوليت جبران به عهده فرد يا افراد خاطي خواهد بود.
35- مسئوليت حفظ و نگهداري از کليد الکترونيکي درب کمدهاي رختکن به عهده استفاده کننده بوده و در صورت مفقود نمودن، استفاده کننده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
36- مديريت مجموعه در قبال مفقود گرديدن اشياء گران قيمت استفاده کنندگان از مجموعه آبي هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
37- مسئوليت پاسخگويي به هرگونه انتقاد در خصوص مجموعه آبي، صرفا با مديريت مجموعه خواهد بود.
38- ثبت نام کودکان 5سال به بالا و پذيرش ايشان صرفا با کارت عضويت امکان پذير است
39- در صورت عدم رعايت مفاد اين آئين نامه از سوي استفاده کنندگان از مجموعه آبي، منجربه اعمال محروميتهايي به شرح ذيل خواهد گرديد.
الف) ضبط کارت عضويت و محروميت استفاده از مجموعه آبي به مدت يک ماه
ب) ضبط کارت عضويت و محروميت استفاه از مجموعه آبي به مدت سه ماه ج) ضبط کارت عضويت و محروميت استفاده از مجموعه آبي به مدت شش ماه د) ضبط و ابطال کارت عضويت و محروميت دائم استفاده از مجموعه آبي - اين آئين نامه در 39 بند تنظيم و توجه و رعايت آن براي کليه استفاده کنندگان از مجموعه آبي الزامي بوده و با عنايت به درج آن در سامانه ثبت نام استخر و نصب مفاد آن در مجموعه آبي، ادعاي عدم اطلاع از مفاد آن پذيرفته نخواهد بود.
مطالعه شد و تایید می شود
تاریخ: